Milieu

Respect voor het milieu staat centraal in alles wat wij doen. Of het nu gaat om de keuze van de grondstoffen, onze dagelijkse handelingen of onze investeringen.

Technieken voor ecologisch drukken

Technisch gezien is digitaal drukken zeer flexibel en daarom kunnen we drukken op aanvraag (lean printing). Regelmatiger drukken dus maar met kleinere oplagen. Minder verouderde producten en opslagbehoeften, dus minder afval. Bovendien kiezen we de beste machines die steeds hogere prestaties leveren, erg energiezuinig zijn en met een minimum aan afval.

Keuze en traceerbaarheid van de materialen

We hechten ook veel belang aan de keuze en de traceerbaarheid van de materialen die we in ons productieproces gebruiken. Onze leveranciers worden met de grootste zorg uitgekozen en onze grondstoffen moeten beantwoorden aan hoge ecologische en prestatiecriteria. Het meeste papier is gerecycleerd, al onze afval wordt gerecupereerd of door gespecialiseerde firma's verwerkt.

Duurzaam gebouw

Zelfs bij de ontwikkeling van onze werkplaatsen en ons productiesysteem werd rekening gehouden met het milieu. We gebruiken natuurlijke ventilatie, recupereren de warmte van de machines en geven de voorkeur aan natuurlijk licht voor een minimale ecologische voetafdruk. Onze kantoren zijn ontworpen door P-L Rigaux en door Matriciel, een vermaard studiebureau en spin-off van de UCL, gespecialiseerd in duurzame architectuur.

FSC® Certificatie

Al deze elementen hebben ertoe bijgedragen dat PR-PRINT al jarenlang het FSC®-label draagt.De 10 FSC® Principes en Criteria


Principe 1: Naleving van wetten

De Organisatie voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, regelingen en nationaal-geratificeerde internationale verdragen, conventies en overeenkomsten.

Principe 2: Werknemersrechten en arbeidsvoorwaarden

De Organisatie draagt zorg voor bestendiging of verbetering van het sociaal en economisch welzijn van de werknemer

Principe 3: Rechten van inheemse volken

De Organisatie identificeert en waarborgt de wettelijk vastgelegde rechten en het gewoonterecht van inheemse volken op eigendom, op gebruik en beheer van het land, op territoria en op grondstoffen die beïnvloed worden door de beheeractiviteiten.

Principe 4: Relaties met de gemeenschap

De Organisatie levert een bijdrage aan het onderhouden of verbeteren van het sociale en economische welzijn van lokale gemeenschappen.

Principe 5: Voordelen uit het bos

De Organisatie beheert efficiënt het spectrum van producten en diensten van de beheereenheid om op de lange termijn de economische levensvatbaarheid en de waaier aan ecologische en sociale voordelen te handhaven en verbeteren.

Principe 6: Milieuwaarden en -invloeden

De Organisatie handhaaft, beschermt en/of herstelt ecosysteemdiensten en milieuwaarden van de beheereenheid, en vermijdt, herstelt of vermindert negatieve invloeden op het milieu.

Principe 7: Beheerplanning

De Organisatie heeft een beheerplan dat consistent is met haar beleid en doelstellingen en evenredig aan de schaal, intensiteit en risico’s van haar beheeractiviteiten. Het beheerplan wordt geïmplementeerd en upto-date gehouden op basis van uit monitoring verkregen informatie, om adaptief beheer te bevorderen. De bijbehorende planning en procedurele documentatie dient voldoende te zijn om het personeel leiding te geven, om belanghebbende partijen en geïnteresseerde belanghebbenden te informeren en beheerbesluiten te rechtvaardigen.

Principe 8: Monitoring en Beoordeling

De Organisatie toont aan dat voortgang voor wat betreft het bereiken van de beheerdoelstellingen, de gevolgen van de beheeractiviteiten en de omstandigheden in de beheereenheid worden gemonitord en geëvalueerd, evenredig aan de schaal, de intensiteit en het risico van de beheeractiviteiten, om adaptief beheer te bevorderen.

Principe 9: High Conservation Values (Hoge Beschermingswaarden)

De Organisatie handhaaft en/of verbetert de Hoge Beschermingswaarden in de beheereenheid door toepassing van het voorzorgprincipe.

Principe 10: Implementatie van beheeractiviteiten

Beheeractiviteiten uitgevoerd door of voor de Organisatie voor de beheereenheid worden geselecteerd en geïmplementeerd in overeenstemming met het de economische, milieu-gerelateerde en maatschappelijke beleidspunten en doelstellingen en in overeenstemming de het geheel van Principes en Criteria . Menselijke gezondheid voorkomen, verminderen en/of herstellen.

Nog niet overtuigd van de duurzaamheid van papiercommunicatie?

I love print